Vitello Milanese

Escalopes of veal in bread crumbs, served with spaghetti Napoli.


No Replies to "Vitello Milanese"