Vitello Gorgonzola 

Escalopes of veal cooked in gorgonzola, white wine and cream sauce served with rice.


No Replies to "Vitello Gorgonzola "